Energie

 

Program na rozúčtovanie energií pre prenajímateľov alebo správcov objektov. Možnosti prispôsobenia na vaše požiadavky. Možnosť variability – jeden nájomca má vlastné merače, iný paušálne nastavenie, ďalší zmluvne dohodnuté ceny energií. Možnosti kombinácií možností v programe, ktorý poskytne korektné výstupy po zaevidovaní všetkých vstupov, vrátane vyúčtovacích faktúr od dodávateľov energií. Výrazné uľahčenie manuálnej práce vrátane kontrolných mechanizmov.

Aplikácia obsahuje rozpočet energií pre nájomníkov: elektrina, plyn, studená voda, zrážková voda, odpady a podobne. Zohľadňuje pomerné rozloženie nákladov, pomerné poplatky, pevné poplatky aj vlastné meranie spotreby. Program vytvorí automaticky výpočet pre každého nájomníka v zmysle dohodnutých podmienok.