Karta bezpečnostných údajov

 

Je určená pre pracovníkov laboratórií – firmy, školy, farmatický priemysel, chemický priemysel, zdravotnícke zariadenia, rizikové pracoviská a podobne.

 

Karty bezpečnostných údajov poskytujú prehľadný systém o chemikáliách a nebezpečných látkach. Zabezpečenie povinnosti organizácie voči zamestnancom v oblasti prevencie a bezpečnosti pri práci.

Poskytujú prehľad rizikových chemikálií, s ktorými prichádza pracovník, študent, do kontaktu a ochranné mechanizmy pre bezpečnosť pracovníka.

Obsahujú:

-  názov
-  kód CAS
-  fyzikálne ohrozenia
-  zdravotné ohrozenia
-  enviromentálne ohrozenia
-  biologické ohrozenia
-  ochranné prostriedky
-  výstražné symboly
-  skladovacie podmienky
-  skupenstvo.

Ďalej obsahujú informácie o spôsoboch ako sa poskytuje prvá pomoc:

-   pri vdýchnutí
-   pri zasiahnutí očí
-   pri zasiahnutí pokožky
-   pri požití

Preddefinované možnosti je možné doplniť vlastnými poznámkami.

Evidencia obsahuje aj meno referenta a kontrolóra, ktorý verifikuje správnosť údajov.

 

Karta bezpečnostných údajov je vypracovaná podľa globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií, norma vydaná OSN na identifikáciu chemikálií a na informovanie používateľov o nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a kariet bezpečnostných údajov. Je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktoré zosúlaďujú legislatívu EU so systémom GHS.