Jednoročný denný štátnicový kurz anglického a nemeckého jazyka so zdravotníckym zameraním

Jednoročný denný štátnicový kurz anglického a nemeckého jazyka so zdravotníckym zameraním

 

Jednoročný denný štátnicový kurz angličtiny alebo nemčiny

realizovaný Jazykovým centrom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského s miestom konania Nitra

 

 

Študenti, maturanti,

chceli by ste sa učiť anglický alebo nemecký jazyk s Univerzitou Komenského? Chcete si rozšíriť jazykové vzdelanie, ktoré vám otvorí dvere do zahraničia či zlepší šance na prijatie do zamestnania? Navyše, s možnosťou získania štátnej jazykovej skúšky už po jednom roku štúdia?

Prinášame Vám základné informácie o nových možnostiach štúdia jazykov v Nitre.

Od septembra 2011 sa v Nitre v priestoroch MEDIAHAUSU na ulici Fraňa Mojtu otvára jednoročné denné štátnicové štúdium anglického a nemeckého jazyka. Tento kurz je realizovaný Jazykovým centrom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Štúdium je schválené MŠ SR a je považované podľa § 4 ods. 5 písm. a) zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov za sústavnú prípravu na budúce povolanie.

Kurz je určený:

 • študentom, ktorí chcú zvládnuť svetový jazyk ešte pred začatím štúdia na vysokej škole

 • maturantom – absolventom stredných škôl, ktorí neboli prijatí na vysokoškolské štúdium

 • všetkým, ktorí chcú pracovať v zahraničí

 • záujemcom o štátnu jazykovú skúšku.

Na čo vás kurz pripraví?

 • na úspešné zvládnutie jazykových požiadaviek štúdia na akejkoľvek vysokej škole

 • štúdium na filozofických a pedagogických fakultách, ako i na vedných odboroch, kde znalosť jazyka je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti v štúdiu

 • štúdium alebo študijné pobyty v zahraničí

 • cudzojazyčnú komunikáciu v bežných situáciách každodenného života

 • získanie certifikátov udeľovaných British Council, Goethe Institut

 • ľahšie získanie zamestnania doma i v zahraničí.

Podmienky prijatia:

 • ukončená stredná škola

 • maturita z jazyka, resp. preukázateľné pokročilé vedomosti z daného jazyka.

 

Výučba je zameraná na rozvíjanie jazykových zručností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Harmonogram štúdia zahŕňa sedem predmetov – od konverzácie, písomného prejavu až po reálie.

Štúdium sa uskutočňuje formou praktických cvičení, seminárov a prednášok. Dôležitou súčasťou výučby je systematická domáca príprava. Je dôležitá pravidelná dochádzka na vyučovanie.

Kurz je vedený kvalifikovanými lektormi Univerzity Komenského.

Študent má možnosť získať Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške.

Kurz trvá 460 hodín, 16 hodín týždenne, 4 hodiny denne, začína v septembri a končí v júni.

Cena kurzu je 571 Eur.

V cene nie je zahrnuté:

- vstupný test – 7,50 Eur

 • učebnice a učebný materiál – cca 100 Eur

 • štátna záverečná skúška – 79 Eur

 • prípadné ubytovanie na internáte

 

 

Miesto konania: Školiace centrum CĎV Univerzity Komenského v priestoroch MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, Nitra

V prípade záujmu je možné poskytnúť ubytovanie na stredoškolskom internáte, platí len do vyčerpania kapacít, preto je potrebné promptné zaslanie prihlášky.

Po ukončení kurzu, na základe záujmu a okolností, môže JC CĎVUK sprostredkovať záujemcom letný jazykový kurz v zahraničí, ktorý nie je zahrnutý v cene štátnicového kurzu.

Správne vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať v termíne do 19.6. 2011 a pre náhradný výber (neprijatí na VŠ) do 29.7.2011 na adresu:

Školiace centrum CĎV Univerzity Komenského

MEDIAHAUS

Fraňa Mojtu 18

949 01 Nitra.

Pozvánky na vstupné testy budú zasielané e-mailom, resp. poštou len tým uchádzačom, ktorí v stanovenom termíne predložia správne vyplnenú prihlášku, tak ako je uvedené vyššie. Na vstupný test je potrebné priniesť fotokópiu maturitného vysvedčenia.

 

Aké sú ďalšie výhody štúdia jazykov v priestoroch MEDIAHAUSU?

V priestoroch sa nachádza Krajská knižnica Karola Kmeťku, kde si študenti môžu po vyučovaní zapožičať dobrú knihu, venovať sa samoštúdiu a príprave na ďalší deň v priestrannej študovni.

Možnosti relaxu po štúdiu ponúkajú tiež priestory Fóra mladých, kde je možné využívať bezplatne PC s internetom, wifi, zacvičiť si, zatancovať si zumbu, pozrieť si napríklad anglický alebo nemecký film a stretnúť sa s priateľmi, zadarmo si zahrať biliard, stolný tenis, stolný futbal, stolný hokej, vzdušný hokej a ďalšie.

 

Ďalšie informácie a odpovede na Vaše otázky Vám poskytne v Nitre Ingrid Vargová na č.t. 0917 621 160, e-mail: studium.nr@gmail.com, v Bratislave Kvetoslava Plameňová, na č.t. 02/54433057, e-mail: jc@ rec.uniba.sk.

 

Tešíme sa na všetkých budúcich študentov.